Vedtægter

Vedtægter for Randers Styrke- & Motionsklub

§1
Navn: Randers Styrke- & Motionsklub. Hjemstedet er Randers.
Klubbens regnskabsår følger kalenderåret.

 

§2
Foreningens formål er at udøve styrke- og motionstræning samt at øge interessen for idrætsgrenen styrkeløft.

 

§3
Klubben ledes i en demokratisk ånd, hvor der tages hensyn til flertallets ønsker.

 

§4
Som medlemmer kan optages alle. Medlemmer kan være både aktive og passive.

 

§5
Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves månedsvis forud. Ved indmeldelsen betales to måneder forud + et indmeldelsesgebyr.

 

§6
Bestyrelsen kan i særlige tilfælde fritage et medlem fra et betale kontingent.

 

§7
Et medlem der er i restance med mere end 1 mdr. kontingent kan af bestyrelsen ekskluderes med 8 dages varsel.
Et medlem der bevisligt modarbejder foreningen eller dens interesser kan på et klubmøde ekskluderes med almindeligt flertal (dog skal mindst 3 fra bestyrelsen være til stede).
Et medlem, som er blevet ekskluderet, kan efter eget ønske få sin sag prøvet på førstkommende generalforsamling.
Udmeldelse skal ske enten mundtligt til kassereren eller skriftligt til bestyrelsen.

 

§8
Bestyrelsen består af 6 personer:
Formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.

 

§9
Foreningens daglige ledelse varetages af formand og kasserer. Kassereren er bemyndiget til at disponere over foreningens midler, herunder til at kunne disponere over foreningens midler i bank og netbank.

 

§10
Formanden er pligtig ved opslag i klubben at holde medlemmerne orienteret om for klubben vigtige spørgsmål.

 

§11
Formanden har pligt til at indkalde til mindst 6 årlige bestyrelsesmøder. Bestyrelsesmøder skal afholdes såfremt 1 bestyrelsesmedlem kræver det.

 

§12
Foreningen fører en kassebog og en medlemsbog. Endvidere fører bestyrelsen en forhandlingsprotokol hvor alle beslutninger og forhandlinger skal indføres.

 

§13
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed

Stk. 1 Den ordinære generalforsamling der afholdes hvert år i første halvdel af februar indkaldes senest 14 dage før ved opslag i klubben og ved annoncering lokalt.

Stk. 2 Dagsorden ophænges i klubben 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3 Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden i hænde senest den 15. januar.

 

§14
Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Regnskab fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

5. Behandling af evt. indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af kasserer

8. Valg af næstformand + 3 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter

9. Valg af 2 revisorer og en revisor suppleant

10.Eventuelt

 

§15
Dirigenten vælges ved simpel stemmeflerhed. Aktive medlemmer, der ikke er i restance, er stemmeberettigede. Skriftlig afstemning skal benyttes på begæring af blot et medlem.

 

§16
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/3 medlemmer skriftligt begærer det overfor bestyrelsen. I sidste tilfælde skal den holdes senest 1 måned fra begæringen er indsendt med oplysning om emne der ønskes behandlet. Der indkaldes som var det en ordinær generalforsamling.

 

§17
Bestyrelsen afholder første møde senest 14 dage efter generalforsamlingen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er tilstede og enten formanden eller næstformanden er deriblandt.

 

§18
Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlinger når mindst 1/3 af foreningens medlemmer er tilstede og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§19
Foreningens ophævelse:
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages op på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslaget vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede. Ved opløsning tilfalder formuen SIKR. Pengene indsættes på en spærret konto i 2 år, som åbnes, såfremt foreningen genetableres. Er dette ikke sket indenfor 2 år, opsiges kontoen, og pengene overgår til SIKR´s tilskudsmasse.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 10. maj 1979.

 

Revideret den 1. april 1985, 13. februar 1986, 11. februar 1987, 13. februar 2002, 6. februar 2014 og 28. december 2016.