Ingen binding
Ingen indmeldelsesgebyr

Gratis Wifi

Gratis Parkering

Referat fra generalforsamling 14.2.2017

Dagsorden for generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Regnskab fremlægges til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent. 
5. Behandling af indkomne forslag: 
6. Valg af formand.

7. Valg af kasserer.
8. Valg af næstformand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
11. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.
11. Eventuelt

 

Referat:

Ad 1. Formand Henrik Jensen bød velkommen, og spurgte om forslag til dirigent. Klubbens revisor, Kim Tovgaard Nielsen modtog valg til dirigent. Kim takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, dvs. at den var indkaldt iht. klubbens vedtægter.

Ad 2. Formanden berettede om hvad der var sket af stort og småt i klubben siden sidste års generalforsamling. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 3. Revisor Kim T. Nielsen gennemgik klubbens regnskaber, som blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Der blev vedtaget uændrede satser på: 1 mdr konto til konto ovf. 125 kr., 1 mdr. kontant 150 kr ( kun ved indmeldelse for første måned) og 6 mdr. kontant 900 kr.

Ad 5. Der var følgende forslag – alle fra bestyrelsen:
A: ”Bestyrelsen foreslår, at vi accepterer vores udlejers tilbud om at nedsætte den årlige husleje med 46.000 kr og ingen fremtidig regulering af den årlige leje mod at vi undlader at opsige hverken lejemålet i kælder eller i stueetagen”. – Vedtaget
B: ”Bestyrelsen foreslår, at vi åbner for det varme vand igen i både herre og dameomklædning.Dog kun 1 bruser begge steder” – Vedtaget med den tilføjelse at bestyrelsen får mandat til at vurdere om der skal være 1 eller 2 brusere i herre og dame omklædning.
C: ”Bestyrelsen foreslår, at vi ansøger om optagelse i Dansk Styrkeløft Forbund”. - Vedtaget

Ad 6. Formand Henrik Jensen blev genvalgt uden modkandidat.

Ad 7. Kasserer Joakim Salling blev genvalgt uden modkandidat.

Ad 8. Elise Hougaard Thorsen blev genvalgt til Næstformand uden modkandidat og Henning Thorsen, Mads Madsen og Lars Høg Jensen blev valgt som menige bestyrelses medlemmer.
Martin Sørensen blev valgt som 1. suppleant og Martin Rasmussen blev valgt som 2. suppleant.

Ad 9. Kim T. Nielsen og Rolf Hjuler blev begge genvalgt til revisorer uden modkandidater. Revisor Suppleant blev Michel Tind.

Ad 10 Under eventuelt blev følgende ting diskuteret:
o Klubbens massagebænk skal findes så den kan blive brugt.
o Dankort/MobilePay til sodavandsautomat.
o Maling af fliser på gulv og væg i 1,5 meters højde i herre baderum.
o Ny bruser i dame omklædning.
o Nye medlemmer kan få blå nøgle for 100 kr der gælder 24/7
o Stærk Mand stævne for Masters ( over 40 år)

Efter at de 26 stemmeberettigede medlemmer kom med ovennævnte forslag til den nye bestyrelse, takkede dirigenten for god ro og orden og erklærede mødet for hævet kl 20.30.