Ingen binding
Ingen indmeldelsesgebyr

Gratis Wifi

Gratis Parkering

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 28.12.2016

Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Forslag til behandling:

 • Forslag 1: Opsigelse af lejemålet i kælderen eller:
 • Forslag 2: Opsigelse af lejemålet i stueetagen så der kun vil være træning i kælderen.
 • Forslag 3: Sauna lukkes permanent. 
 • Forslag 4: Lukning af brusere i herre og dame omklædning for at spare på vandet. 
 • Forslag 5: Fremover er der ingen der får gratis kontingent mod at arbejde for klubben. 
 • Forslag 6: Vi har rengøringsudgifter årligt for 26.000 kr. Der skal findes løsning for at spare på denne post.
 • Forslag 7: Fjerne TV og opsigelse af YouSee TV abbonnement 
 • Forslag 8: Ændring af vedtægternes paragraf 9. ”Foreningens daglige ledelse varetages af Formand og Kasserer. Kassereren er bemyndiget til at disponere over foreningens midler, herunder til at kunne disponere over foreningens midler i bank og netbank”

3. Valg af formand
4. Valg af kasserer
5. Valg af næstformand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
6. Eventuelt

 

Referat:
Ad. 1. Henrik Jensen modtog valg til dirigent. Henrik takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, dvs. at den var indkaldt iht. klubbens vedtægter.
Ad 2 . Indkomne forslag:

 • Forslag 1 og 2 : Disse 2 forslag blev behandlet under et punkt.: Den nye bestyrelse fik fuldmagt af generalforsamlingen til at forhandle en en så gunstig aftale på plads med vores udlejer som muligt . Denne aftale skal så endelig godkendes af den ordinære generalforsamling i februar 2017. Generalforsamlings anbefaling til en sådan aftale er: 1. prioritet: at beholde alle lokaler som nu. 2. prioritet: Beholde stue etagen. 3. prioritet: Kun at beholde kælder lokalet og opsige stue etagen. 4. prioritet: Opsige både stue- og kælder etagen og flytte i andre lokaler et andet sted i Randers.
 • Forslag 3: Det blev enstemmingt vedtaget at lukke saunaen permanent for at spare på strømmen. 
 • Forslag 4: Det blev vedtaget at lukke for det varme vand i både herre og dame omklædning. I første omgang som et forsøg gældende indtil den ordinære generalforsamling i februar 2017 hvor punktet skal behandles igen. 
 • Forslag 5: Det blev vedtaget at der fremover ikke er råd til at der er nogle medlemmer der fast får gratis kontingent for at hjælpe klubben med opgaver. Hvis et medlem fremover ekstraordinært yder en indsats for klubben kan det aftales fra gang til gang hvad dette skal koste. 
 • Forslag 6: Det blev vedtaget at vi ikke længere skal have en udgift til løn for rengøring. Tino der er ansat hos os og aflønnes af Randers Kommune har påtaget sig opgaven med rengøring fremover. Forslag 7: Den nye bestyrelse får til opgave at spare på posten til TV/internet/telefon abonnementet hos Yousee. Tv i rummet med løbebånd kobles fra Forslag 8: Forslaget om ændring af § 9 i vedtægterne blev enstemmingt vedtaget. 

Ad. 3. Henrik Jensen blev valgt til formand uden modkandidat.
Ad. 4. Joakim Salling blev genvalgt som kasserer uden modkandidat.
Ad. 5. Elise Hougaard Thorsen blev valgt til ny næstformand uden modkandidat og Heine Madsen, Mads Madsen og Lars Høg Jensen blev valgt som menige bestyrelses medlemmer uden modkandidater. Michel Tind valgt som 1. suppleant og Peter Hegaard blev valgt til 2. suppleant. Begge uden modkandidater.
Ad. 6. Der var ingen emner til dette punkt.